The Winners of

Classical Poem Recital

Code115 • Cantonese

Champion: Leo Li

Runner-up: Jovian Quan

Third place: Rexley Lau

Code116 • Cantonese

Champion: Vania Gan

Runner-up: Chloe Li

Third place: Alex Luong, Apollo Quan

Merit Award:

Kingsley Tam, Kate Truong, Nathan Li, Elizabeth Brown, Enzo Lau, Ethan Zheng, Vincent Li, Lucas Tran

Code117 • Cantonese

Champion: Abigail Yuen

Runner-up: Sophia Li

Third place: Kayley Yiu

Merit Award:

Jethro Yiu, Kristie Kam, Sichen Fan

Code118 • Cantonese

Champion: Nathan See King Man

Runner-up: Kyle Lam

Third place: Ryan Sung

Code155 • Mandarin

Champion: Ethan Lau

Runner-up: Oliver Li

Third place: Mia Jiang

Merit Award:

Caeden Zheng, Isabel Slowik, Sophia Zhang, Yuchen Fan, Rexley Lau, Nicolas Ping, Nathaniel Zou, Grayson Gao, Kaylee Chen

Code156 • Mandarin

Champion: Elizabeth Brown

Runner-up: Alison Lee

Third place: Vania Gan

Merit Award:

Angie Liu, Li Nathan, Ethan Zheng, Sichen Fan, Quentin Li, Weldon Wang, Melody Zhang, Ella Li, Lau Chun Ting, Yanze Chen

Code157 • Mandarin

Champion: Susanna Li

Runner-up: Valenzia Lau

Third place: Elaine Wang

Third place:

Hellen G, Anna Zou, Tiffany Zheng, Angie Wang, Sophie Ding, Skylar Gao, Jessie Teng, Wu Ja yinKelly Wu, Tiffany Wu, Angel Du , Kenny Wu, Aaron Feng, Sarah Cai, Hanz Liu, Andrew Lin

Code158 • Mandarin

Champion: Felix An

Runner-up: Nathan See King Man